دایره المعارف شهدا

شهید فریده آل سیاحی

 • نام پدر : عبيد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : بوشهر
 • شهيد سلمی حدادی

 • نام پدر : عبدی
 • تاریخ تولد : 133/4/3
 • تاریخ شهادت : 1357/11/23
 • محل دفن : برازجان
 • شهید سمنبر عالی پور

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1336/04/02
 • تاریخ شهادت : 1357/09/13
 • محل دفن : دير روستای سرمستان
 • شهید احلم سالمی

 • نام پدر : جاسم
 • تاریخ تولد : 1347/06/10
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : كنگان
 • شهیده سیده معصومه رفاهی

 • نام پدر : سید اسماعیل
 • تاریخ تولد : 1360
 • تاریخ شهادت : 1368/11/22
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید رقیه حیاتی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1356/07/19
 • تاریخ شهادت : 1364/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید بانو پورکوهی

 • نام پدر : هادی
 • تاریخ تولد : 1315/9/2
 • تاریخ شهادت : 1383/1/17
 • محل دفن : قبرستان وادی السلام نجف
 • شهید صفیه شریف پور

 • نام پدر : ميرعلي
 • تاریخ تولد : 1287/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/07/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید هاجر کرم پور

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1328/10/11
 • تاریخ شهادت : 1389/8/17
 • محل دفن : وحدتیه
 • شهید فاطمه پیرو

 • نام پدر : فرج الله
 • تاریخ تولد : 1326/01/16
 • تاریخ شهادت : 1359/07/06
 • محل دفن : ديلم
 • شهید فیروزه مژده

 • نام پدر : جمات
 • تاریخ تولد : 1357/07/21
 • تاریخ شهادت : 1364/06/11
 • محل دفن : خارگ
 • شهیده خاتون علیزاده داوودی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1319/07/09
 • تاریخ شهادت : 1359/07/01
 • محل دفن : -
 • شهید مریم دبان

 • نام پدر : عبدالرحمن
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/07/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشا ارجمندزیارتی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1355/05/12
 • تاریخ شهادت : 1365/05/28
 • محل دفن : برازجان
 • شهید شهربانو میرازیی

 • نام پدر : علي اصغر
 • تاریخ تولد : 1304/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : بوشهر