دایره المعارف شهدا

شهید ابوتراب عاشوری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1312/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/08/13
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید احمد حیدری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1339/10/12
 • تاریخ شهادت : 1357/09/13
 • محل دفن : دير
 • شهيد سلمی حدادی

 • نام پدر : عبدی
 • تاریخ تولد : 133/4/3
 • تاریخ شهادت : 1357/11/23
 • محل دفن : برازجان
 • شهید سمنبر عالی پور

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1336/04/02
 • تاریخ شهادت : 1357/09/13
 • محل دفن : دير روستای سرمستان
 • شهید ناصر دانشگر

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1331/05/16
 • تاریخ شهادت : 1357/10/12
 • محل دفن : برازجان
 • شهید سلیمان شریفی

 • نام پدر : عوض
 • تاریخ تولد : 1327/03/03
 • تاریخ شهادت : 1357/07/17
 • محل دفن : درواهي
 • شهید سیدمحمدباقر موسوی

 • نام پدر : سيدمحسن
 • تاریخ تولد : 1330/07/06
 • تاریخ شهادت : 1357/10/13
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید صفر عالی زاده

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1330/08/24
 • تاریخ شهادت : 1357/05/19
 • محل دفن : گناوه
 • شهید سیدمهدی محمدی

 • نام پدر : سيدحسين
 • تاریخ تولد : 1332/12/03
 • تاریخ شهادت : 1357/12/21
 • محل دفن : بهشت ‌سجاد(ع) برازجان
 • شهید عبدالرضا رگبار

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/05/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی روشن ضمیر

 • نام پدر : خداكرم
 • تاریخ تولد : 1329/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/05/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدصادق درختیان

 • نام پدر : عبدالرسول
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/07/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عباس سلیمی فرد

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1336/06/01
 • تاریخ شهادت : 1357/11/23
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ماندنی اکبرپا

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/11/09
 • محل دفن : گورك دژگاه
 • شهید عبدالرسول زاهدی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1209/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/10/08
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیدحسن هاشمی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1308/05/08
 • تاریخ شهادت : 1357/11/22
 • محل دفن : كنگان
 • شهید صادق میگلی

 • نام پدر : حبيب
 • تاریخ تولد : 1338/02/13
 • تاریخ شهادت : 1357/08/07
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عباس مشایخ

 • نام پدر : ملاقاسم
 • تاریخ تولد : 1305/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/10/12
 • محل دفن : سعدآباد