دایره المعارف شهدا

شهید ماشاالله کارگر

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالحسین اردشیری

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد صادق غریبی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید بهزاد بهزادی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1341/09/10
 • تاریخ شهادت : 1365/06/09
 • محل دفن : مال قائد
 • شهید محمد تندی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1331/01/02
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد غلامی زاده

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1330/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/12/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشاالله ناجی بوشهری

 • نام پدر : محمدجعفر
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید یحیی خلیلی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1324/10/04
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : دير
 • شهید اصغر امینی

 • نام پدر : عبدالعلي
 • تاریخ تولد : 1339/07/05
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : بردستان
 • شهید سهراب ابراهیمی

 • نام پدر : داراب
 • تاریخ تولد : 1340/07/14
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : بردستان
 • شهید نعمت الله دوراهكی

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید حسین مقاتلی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1342/04/13
 • تاریخ شهادت : 1360/06/11
 • محل دفن : چاوشي
 • شهید سید محمد موسوی زاده

 • نام پدر : سید عبدالحسین
 • تاریخ تولد : 1335/09/10
 • تاریخ شهادت : 1378/02/23
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید عبدالرسول ماحوزی

 • نام پدر : جواد
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : اهرم
 • شهید ناصر جوهرزاده

 • نام پدر : عوض
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/30
 • محل دفن : جاویدالاثر /دارای یادمان در گلزار شهدای بوشهر
 • شهید علی هوشنگی

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1303/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/11/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی نکیسا

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1307/07/01
 • تاریخ شهادت : 1360
 • محل دفن : تل اشکی
 • شهید حسین مشهدپور

 • نام پدر : خورشيد
 • تاریخ تولد : 1313/09/10
 • تاریخ شهادت : 1364/07/13
 • محل دفن : بوشهر
 • جانبازشهید بهمن زنگویی

 • نام پدر : محمدعلی
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ شهادت : 1371/12/24
 • محل دفن : آبطویل
 • شهید اسماعیل کمان

 • نام پدر : رحيم
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر