دایره المعارف شهدا

شهید هادی ابرار

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سید محمد آورنده

 • نام پدر : سيداحمد
 • تاریخ تولد : 1337/04/13
 • تاریخ شهادت : 1361/02/14
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید حسن آگوش

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ شهادت : 1361/05/25
 • محل دفن : بیدخون
 • شهید الله کرم آشفته

 • نام پدر : محمد علی
 • تاریخ تولد : 1347/04/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن :
 • شهید عباس آذریار

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1335/08/18
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : مفودالجسد
 • شهید محمد پوزش

 • نام پدر : ابوالقاسم
 • تاریخ تولد : 1338/10/23
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : بردستان
 • شهید علی زنده بودی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1332/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/08/28
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید رضا صبوحی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/09/25
 • محل دفن : اهرم
 • شهید اسماعیل دشتی

 • نام پدر : داراب
 • تاریخ تولد : 1343/04/01
 • تاریخ شهادت : 1364/03/29
 • محل دفن : درواهي
 • شهید اکبر دوراهکی

 • نام پدر : ماندنی
 • تاریخ تولد : 1339/03/02
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید حسین کوهی صفت

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347/10/08
 • تاریخ شهادت : 1363/04/09
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید محمود زایرابراهیمی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/03/14
 • محل دفن : زايرابراهيمي
 • شهید نعمت الله عدالت

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1339/07/01
 • تاریخ شهادت : 1360/04/11
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید جمال بی نام برازجان

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1335/08/01
 • تاریخ شهادت : 1363/06/01
 • محل دفن : نظرآقا
 • شهید غلامحسین تیموری

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1310/11/12
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : گناوه
 • شهید علی زاهدی كللی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1338/01/05
 • تاریخ شهادت : 1364/08/03
 • محل دفن : بنار آبشيرين
 • شهید علی اكبر افشون

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید امیر جاودان

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/12/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسماعیل شبل حکما بوشهری نژاد

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1333/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حمزه سمعتی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/04/30
 • محل دفن : مفقودالاثر