دایره المعارف شهدا

شهید اسماعیل دشتی

 • نام پدر : داراب
 • تاریخ تولد : 1343/04/01
 • تاریخ شهادت : 1364/03/29
 • محل دفن : درواهي
 • شهید اکبر دوراهکی

 • نام پدر : ماندنی
 • تاریخ تولد : 1339/03/02
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید حسین کوهی صفت

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347/10/08
 • تاریخ شهادت : 1363/04/09
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید محمود زایرابراهیمی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/03/14
 • محل دفن : زايرابراهيمي
 • شهید نعمت الله عدالت

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1339/07/01
 • تاریخ شهادت : 1360/04/11
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید جمال بی نام برازجان

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1335/08/01
 • تاریخ شهادت : 1363/06/01
 • محل دفن : نظرآقا
 • شهید غلامحسین تیموری

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1310/11/12
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : گناوه
 • شهید علی زاهدی كللی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1338/01/05
 • تاریخ شهادت : 1364/08/03
 • محل دفن : بنار آبشيرين
 • شهید علی اكبر افشون

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید امیر جاودان

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/12/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید هادی ابرار

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسماعیل شبل حکما بوشهری نژاد

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1333/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حمزه سمعتی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/04/30
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید عبدالله صفا

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ شهادت : 1361/02/24
 • محل دفن : كنگان
 • شهید علی حسن پور

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت : 10/ 12/ 65
 • محل دفن : كنگان
 • شهید شاكر نصاری

 • نام پدر : عبدالكريم
 • تاریخ تولد : 1351/10/05
 • تاریخ شهادت : 1371/02/28
 • محل دفن : كنگان
 • شهید طاهر مهنه پورنصاری

 • نام پدر : بدر
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : كنگان
 • شهید خضیر مهنه پورنصاری

 • نام پدر : دايخ
 • تاریخ تولد : 1338/06/07
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : كنگان
 • شهید عبدالرحمن استواریان

 • نام پدر : عبدالحسین
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : کنگان
 • شهید سید عبدالمحمد کراماتی

 • نام پدر : سید کمال
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/06/15
 • محل دفن : بردستان