دایره المعارف شهدا

شهید عبدالرحمن یا علی مدد

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1337/06/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محسن چکاه

 • نام پدر : قاسم
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید شاهین نادری

 • نام پدر : داوود
 • تاریخ تولد : 1342/03/14
 • تاریخ شهادت : 1366/03/31
 • محل دفن : بن سنا
 • شهید خلیل فخرایی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347/11/07
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : دير
 • شهید ایرج رنجبر

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1344/09/09
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : دير
 • شهید سیدمرتضی بحرالعلوم

 • نام پدر : سيدحسين
 • تاریخ تولد : 1344/09/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/30
 • محل دفن : سربست