دایره المعارف شهدا

شهید عباس آفریدون

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/11/08
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : شبانكاره
 • شهید سیدعبدالرحمن شجاع الدین

 • نام پدر : سيدعلي
 • تاریخ تولد : 1348/06/25
 • تاریخ شهادت : 1367/03/23
 • محل دفن : برازجان
 • شهید رضا سناپوری

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1349/01/07
 • تاریخ شهادت : 1365/03/21
 • محل دفن : سنا
 • شهید رستم فرشچی

 • نام پدر : بهزاد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حمید بهزادی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : روستای محمود احمدی
 • شهید حسین قائدی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1348/12/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : چارک
 • شهید حسین خواجه

 • نام پدر : صفر
 • تاریخ تولد : 1347/05/12
 • تاریخ شهادت : 1364/06/05
 • محل دفن : چاهدول
 • شهید حسام الدین حاجی پور

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1344/01/04
 • تاریخ شهادت : 1363/12/25
 • محل دفن : چم درواهي
 • شهید یوسف حاجی پور

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1346/06/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/02
 • محل دفن : شهنيا
 • شهید اسفندیار حاجی پور

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1345/09/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/23
 • محل دفن : شهنيا
 • شهید اصغر عدالت

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1339/02/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/20
 • محل دفن : دالكي
 • شهید اسماعیل روا

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1344/06/02
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : آبپخش
 • شهید ابراهیم قهرمانی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم شریف نژاد

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/05/08
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامرضا مرادی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/13
 • محل دفن : اهرم
 • شهید عبدالرحمن یا علی مدد

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1337/06/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محسن چکاه

 • نام پدر : قاسم
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید شاهین نادری

 • نام پدر : داوود
 • تاریخ تولد : 1342/03/14
 • تاریخ شهادت : 1366/03/31
 • محل دفن : بن سنا
 • شهید خلیل فخرایی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347/11/07
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : دير
 • شهید ایرج رنجبر

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1344/09/09
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : دير