دایره المعارف شهدا

شهید سید مختار موسوی

 • نام پدر : سيد احمد
 • تاریخ تولد : 1352/04/09
 • تاریخ شهادت : 1367/04/12
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی احمدپور

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1343/03/02
 • تاریخ شهادت : 1361/04/14
 • محل دفن : برازجان
 • شهید محمدرضا احمدپری

 • نام پدر : ابوالقاسم
 • تاریخ تولد : 1344/02/19
 • تاریخ شهادت : 1361/08/29
 • محل دفن : جائينک
 • شهید محمد جواد اجرایی

 • نام پدر : محمد تقی
 • تاریخ تولد : 1348/12/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/21
 • محل دفن : جم
 • شهید سیداسدالله ابطحی

 • نام پدر : سيدعبدالهادی
 • تاریخ تولد : 1341/02/10
 • تاریخ شهادت : 1361/02/12
 • محل دفن : چارک
 • شهید احمد ابریشمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1344/12/01
 • تاریخ شهادت : 1361/08/11
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسن ابراهیمی منفرد

 • نام پدر : جابر
 • تاریخ تولد : 1341/04/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : دير
 • شهید طالب ابراهیمی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/08/06
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بردستان
 • شهید حسین ابراهیمی

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1343/02/03
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : برازجان
 • شهید علی آشنا زارع

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1340/04/12
 • تاریخ شهادت : 1361/02/20
 • محل دفن : روستای چاووشی
 • شهید علی آرمین

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/11/03
 • محل دفن : اهرم
 • شهید عبدالرحیم قاسمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1350/03/01
 • تاریخ شهادت : 1366/11/04
 • محل دفن : زيارت
 • شهید محمدرضا رزمی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : جزیره خارگ
 • شهید كریم جمشیدی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1348/06/30
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید جلیل جمشیدی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1348/06/30
 • تاریخ شهادت : 1361/12/24
 • محل دفن : دهداري
 • شهید علی فاتحی مجرد

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1344/08/02
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بادوله
 • شهید عبدالله بردستانی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1342/09/09
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بادوله
 • شهید محمد سلیمی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1350/01/30
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حسین صبوری

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1348/10/12
 • تاریخ شهادت : 1364/11/24
 • محل دفن : اهرم
 • شهید محمدرضا عاشوری اهرمی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/06/22
 • محل دفن : اهرم