دایره المعارف شهدا

شهید ماشاالله محمدی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/07/28
 • محل دفن : باشي
 • شهید اسماعیل شاهدی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1342/11/19
 • تاریخ شهادت : 1360/12/04
 • محل دفن : محمدعامري
 • شهید سید علی دشتی حسینی

 • نام پدر : سيدمحمدعلي
 • تاریخ تولد : 1349/09/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : باغك
 • شهید سیدغلامحسین دشتی حسینی

 • نام پدر : سيدمحمدعلي
 • تاریخ تولد : 1346/01/02
 • تاریخ شهادت : 1362/08/02
 • محل دفن : باغك
 • شهید غلامرضا باستانی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1350/06/25
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورشهاب
 • شهید محمد اسماعیلی

 • نام پدر : گرگعلي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/02/26
 • محل دفن : روستاي گلستان
 • شهید غلامعلی عبدالهی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1351/04/10
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید احمد قائدی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345/03/11
 • تاریخ شهادت : 1362/05/18
 • محل دفن : محمدعامري
 • شهید حسن عالی نژاد

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1343/01/31
 • تاریخ شهادت : 1359/07/03
 • محل دفن : دلوار
 • شهید محمد جمادی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/11/15
 • تاریخ شهادت : 1360/12/29
 • محل دفن : دلوار
 • شهید محمد برهمند پور

 • نام پدر : عبدالرحمن
 • تاریخ تولد : 1341/06/10
 • تاریخ شهادت : 1361/03/01
 • محل دفن : جائينك
 • شهید محمدرضا احمدپری

 • نام پدر : ابوالقاسم
 • تاریخ تولد : 1344/02/19
 • تاریخ شهادت : 1361/08/29
 • محل دفن : جائينك
 • شهید اسماعیل افروز

 • نام پدر : محمد علي
 • تاریخ تولد : 1348/02/23
 • تاریخ شهادت : 1364/05/17
 • محل دفن : روستاي جائينك
 • شهید حیدر افساء

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1347/11/01
 • تاریخ شهادت : 1362/07/28
 • محل دفن : باشي
 • شهید خلیل زیراهی

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1345/02/15
 • تاریخ شهادت : 1367/01/30
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید محمد کریم کشفی

 • نام پدر : ابراهیم
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ شهادت : 12/2/1360
 • محل دفن :
 • شهید سیدحسین پورحسینی

 • نام پدر : سيدمحمود
 • تاریخ تولد : 1339/07/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید عبدالكریم رمضانی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1345/05/10
 • تاریخ شهادت : 1362/12/12
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید حسین جمتود

 • نام پدر : محمدقلي
 • تاریخ تولد : 1347/07/09
 • تاریخ شهادت : 1364/05/16
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید عوض درویشی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/06/25
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : مظفري جنوبي