دایره المعارف شهدا

شهید امرالله قنبری

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1344/11/16
 • تاریخ شهادت : 1363/02/14
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم بهزادی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1344/09/01
 • تاریخ شهادت : 1363/05/10
 • محل دفن : برازجان
 • شهید فضل الله حیاتی

 • نام پدر : كهزاد
 • تاریخ تولد : 1347/07/02
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : گناوه
 • شهید محمدرضا وحدتیان

 • نام پدر : مصطفي
 • تاریخ تولد : 1345/12/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید فریدون خورموجی

 • نام پدر : درويش
 • تاریخ تولد : 1351/03/27
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد نامدار

 • نام پدر : عزيز
 • تاریخ تولد : 1344/01/10
 • تاریخ شهادت : 1361/01/16
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد محمدی

 • نام پدر : عبدالرسول
 • تاریخ تولد : 1344/08/10
 • تاریخ شهادت : 1361/02/23
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد پرهیزگار

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت : 2/ 1/ 61
 • محل دفن : كنگان
 • شهید علوان ربیعی

 • نام پدر : كاظم
 • تاریخ تولد : 1349
 • تاریخ شهادت : 6/ 11/ 65
 • محل دفن : كنگان
 • شهید مهدی ربیعی

 • نام پدر : لفته
 • تاریخ تولد : 1348/1/30
 • تاریخ شهادت : 1365/01/16
 • محل دفن : کنگان
 • شهید حسن ابراهیمی منفرد

 • نام پدر : جابر
 • تاریخ تولد : 1341/04/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : دير
 • شهید اسماعیل سیاه بخت

 • نام پدر : بشير
 • تاریخ تولد : 1343/06/06
 • تاریخ شهادت : 1360/01/15
 • محل دفن : دير
 • شهید عباس فخرائی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1346/08/09
 • تاریخ شهادت : 1364/08/11
 • محل دفن : دير
 • شهید احمد عمرانی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1341/03/15
 • تاریخ شهادت : 1361/04/05
 • محل دفن : دير
 • شهید حسین ربیعی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/06/10
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : دير
 • شهید عبدالرسول سهولی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1345/01/03
 • تاریخ شهادت : 1361/04/24
 • محل دفن : دير
 • شهید رسول کشاورز

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : دير
 • شهید رضا حیدری پور

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/07/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : دير
 • شهید یونس چاره دان

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1347/01/05
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : دير
 • شهید علی دشتی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1349/09/19
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : دير