دایره المعارف شهدا

شهید حسین شهابی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/19
 • محل دفن : ريز
 • شهید قاسم کاظمی

 • نام پدر : سلمان
 • تاریخ تولد : 1344/02/10
 • تاریخ شهادت : 1366/01/12
 • محل دفن : ارومیه
 • شهید یدالله امینی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1346/01/06
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : بردستان
 • شهید مهدی اندرواژ

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1347/10/02
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بردستان
 • شهید مصطفی صادقی

 • نام پدر : هادي
 • تاریخ تولد : 1332/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/06
 • محل دفن : اهرم
 • شهید غلامحسین شورکی

 • نام پدر : نورمحمد
 • تاریخ تولد : 1344/09/22
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : روستای شورکی
 • شهید قاسم گرگین

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1341/05/01
 • تاریخ شهادت : 1363/12/02
 • محل دفن : برازجان
 • شهید سیدتقی بحرانی

 • نام پدر : سيدمحمد
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید صادق گنجی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1342/02/06
 • تاریخ شهادت : 1369/09/28
 • محل دفن : برازجان
 • شهید محمدعلی ذبیحی

 • نام پدر : گنجو
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/05/14
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید امان الله ذوالفقاری

 • نام پدر : زولفی
 • تاریخ تولد : 1346/06/10
 • تاریخ شهادت : 1363/12/22
 • محل دفن : گناوه
 • شهید حسن وردیانی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسماعیل رستمی

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1345/02/01
 • تاریخ شهادت : 1367/01/15
 • محل دفن : خيارزار
 • شهید حسن شهابی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1341/07/17
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : جم
 • شهید سیدیحیی مهدیان

 • نام پدر : سيدحسين
 • تاریخ تولد : 1347/06/25
 • تاریخ شهادت : 1365/09/30
 • محل دفن : بشيرآباد
 • شهید اردشیر خلیفات

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/12/07
 • محل دفن : بندرريگ
 • شهید جوهر راستار

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1298/09/10
 • تاریخ شهادت : 1359/09/01
 • محل دفن : آبادان
 • شهید مرتضی جمالی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : چاه پير
 • شهید محمد علی حمزوی

 • نام پدر : حمزه
 • تاریخ تولد : 1338/06/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/27
 • محل دفن :
 • شهید محمدجواد بنافی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1344/05/01
 • تاریخ شهادت : 1366/03/28
 • محل دفن : بنارآزادگان