دایره المعارف شهدا

شهید اردشیر خلیفات

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/12/07
 • محل دفن : بندرريگ
 • شهید مصطفی صادقی

 • نام پدر : هادي
 • تاریخ تولد : 1332/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/06
 • محل دفن : اهرم
 • طلبه شهید اسماعیل رستمی

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1345/02/01
 • تاریخ شهادت : 1367/01/15
 • محل دفن : خيارزار
 • شهید سیدتقی بحرانی

 • نام پدر : سيدمحمد
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اكبر خوشابی

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/01/20
 • محل دفن : دهقايد
 • شهید امان الله ذوالفقاری

 • نام پدر : زولفی
 • تاریخ تولد : 1346/06/10
 • تاریخ شهادت : 1363/12/22
 • محل دفن : گناوه
 • شهید ابوتراب عاشوری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1312/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/08/13
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید صادق گنجی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1342/02/06
 • تاریخ شهادت : 1369/09/28
 • محل دفن : برازجان
 • شهید مهدی ملحاوی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1341/02/26
 • تاریخ شهادت : 1361/02/28
 • محل دفن : آبادان
 • شهید یدالله امینی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1346/01/06
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : بردستان
 • شهید مرتضی جمالی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : چاه پير
 • شهید علی محسنی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/10/07
 • تاریخ شهادت : 1360/12/07
 • محل دفن : ريز
 • شهید حسین شهابی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/19
 • محل دفن : ريز
 • شهید حسن شهابی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1341/07/17
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : جم
 • شهید حیدر حیدری

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1343/11/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/22
 • محل دفن : برازجان
 • شهید جمشید رستمی

 • نام پدر : مصيب
 • تاریخ تولد : 1344/08/15
 • تاریخ شهادت : 1365/10/19
 • محل دفن : گناوه
 • شهید محمد حسن ابراهیمی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1346/10/22
 • تاریخ شهادت : 1383/02/15
 • محل دفن : علی بن جعفر-قم-ایران
 • شهید حسن وردیانی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین خاتمی

 • نام پدر : خاتم
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت : 1387/10/15
 • محل دفن : جم
 • شهید قاسم کاظمی

 • نام پدر : سلمان
 • تاریخ تولد : 1344/02/10
 • تاریخ شهادت : 1366/01/12
 • محل دفن : ارومیه