دایره المعارف شهدا

شهید عبدالرضا محمدی باغملایی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1329/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/12/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرسول قادریان

 • نام پدر : ماشاالله
 • تاریخ تولد : 1342/11/24
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید خضر رنجبر

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1338/06/15
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید قنبر قنبری

 • نام پدر : سالم
 • تاریخ تولد : 1342/06/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بيدخون
 • شهید مجید بشکوه

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشاالله دشتی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1337/03/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید احمد بشی

 • نام پدر : علمدار
 • تاریخ تولد : 1327
 • تاریخ شهادت : 1382/03/27
 • محل دفن : گنگان
 • شهید احمد احمدی تنها

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1337/7/5
 • تاریخ شهادت : 1364/02/23
 • محل دفن :
 • شهید غلامعباس دشتی

 • نام پدر : يوسف
 • تاریخ تولد : 1327/01/01
 • تاریخ شهادت : 1375/10/26
 • محل دفن : دير
 • شهید قاسم دوراهكی

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1347/03/15
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید كرم بحرانی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1331/08/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بشيرآباد
 • شهید سیدمرتضی بحرالعلوم

 • نام پدر : سيدحسين
 • تاریخ تولد : 1344/09/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/30
 • محل دفن : سربست
 • شهید عوض بازآمده

 • نام پدر : شنبه
 • تاریخ تولد : 1299/07/01
 • تاریخ شهادت : 1366/05/09
 • محل دفن : دهكهنه
 • شهید عباس آفریدون

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/11/08
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : شبانكاره
 • شهید جلیل اشرافی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1346/06/05
 • تاریخ شهادت : 1364/11/22
 • محل دفن : خورموج
 • شهید عبدالرسول اسماعیلی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/04/05
 • تاریخ شهادت : 1365/02/27
 • محل دفن : روستاي بنياد
 • شهید احمد جلالی ریشهری

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/03/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید یاسین ابنا رودحله

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1327/2/10
 • تاریخ شهادت : 1359/7/2
 • محل دفن :
 • شهید علی عمرانی

 • نام پدر : باروني
 • تاریخ تولد : 1336/03/09
 • تاریخ شهادت : 1361/01/03
 • محل دفن : اهرم
 • شهید رستم فرشچی

 • نام پدر : بهزاد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : اهرم