دایره المعارف شهدا

شهید علیرضا ماهینی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/11/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید یاسین ابنا رودحله

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1327/2/10
 • تاریخ شهادت : 1359/7/2
 • محل دفن :
 • شهید حمزه ابراهیم زاده

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1332/03/11
 • تاریخ شهادت : 1361/01/08
 • محل دفن : گناوه
 • شهید احمد بشی

 • نام پدر : علمدار
 • تاریخ تولد : 1327
 • تاریخ شهادت : 1382/03/27
 • محل دفن : گنگان
 • شهید عباس آفریدون

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/11/08
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : شبانكاره
 • شهید رضا سناپوری

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1349/01/07
 • تاریخ شهادت : 1365/03/21
 • محل دفن : سنا
 • شهید رستم فرشچی

 • نام پدر : بهزاد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حمید بهزادی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : روستای محمود احمدی
 • شهید حسین قائدی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1348/12/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : چارک
 • شهید ابراهیم قهرمانی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : برازجان
 • شهید مصطفی صادقی

 • نام پدر : هادي
 • تاریخ تولد : 1332/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/06
 • محل دفن : اهرم
 • شهید علی عمرانی

 • نام پدر : باروني
 • تاریخ تولد : 1336/03/09
 • تاریخ شهادت : 1361/01/03
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حسن قدرتیان

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1337/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید علی قاسم زاده

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید غلامرضا مرادی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/13
 • محل دفن : اهرم
 • شهید محمدجعفر شهسواری

 • نام پدر : حاج محمد
 • تاریخ تولد : 1331/03/03
 • تاریخ شهادت : 1359/11/10
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید مرتضی دشتی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : ديلم
 • شهید غلامعباس دشتی

 • نام پدر : يوسف
 • تاریخ تولد : 1327/01/01
 • تاریخ شهادت : 1375/10/26
 • محل دفن : دير
 • شهید حسن خوشبخت

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1340/04/11
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیدمحمدباقر موسوی

 • نام پدر : سيدمحسن
 • تاریخ تولد : 1330/07/06
 • تاریخ شهادت : 1357/10/13
 • محل دفن : سعدآباد