دایره المعارف شهدا

شهید محمدجعفر شهسواری

 • نام پدر : حاج محمد
 • تاریخ تولد : 1331/03/03
 • تاریخ شهادت : 1359/11/10
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید مرتضی دشتی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : ديلم
 • شهید غلامعباس دشتی

 • نام پدر : يوسف
 • تاریخ تولد : 1327/01/01
 • تاریخ شهادت : 1375/10/26
 • محل دفن : دير
 • شهید علی قاسم زاده

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید عباس آفریدون

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/11/08
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : شبانكاره
 • شهید حسن خوشبخت

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1340/04/11
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیدمحمدباقر موسوی

 • نام پدر : سيدمحسن
 • تاریخ تولد : 1330/07/06
 • تاریخ شهادت : 1357/10/13
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید عبدالرضا رگبار

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/05/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا محمدی باغملایی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1329/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/12/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرسول قادریان

 • نام پدر : ماشاالله
 • تاریخ تولد : 1342/11/24
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید خضر رنجبر

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1338/06/15
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید قنبر قنبری

 • نام پدر : سالم
 • تاریخ تولد : 1342/06/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بيدخون
 • شهید مجید بشکوه

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشاالله دشتی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1337/03/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید احمد بشی

 • نام پدر : علمدار
 • تاریخ تولد : 1327
 • تاریخ شهادت : 1382/03/27
 • محل دفن : گنگان
 • شهید احمد احمدی تنها

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1337/7/5
 • تاریخ شهادت : 1364/02/23
 • محل دفن :
 • شهید قاسم دوراهكی

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1347/03/15
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید كرم بحرانی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1331/08/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بشيرآباد
 • شهید سیدمرتضی بحرالعلوم

 • نام پدر : سيدحسين
 • تاریخ تولد : 1344/09/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/30
 • محل دفن : سربست
 • شهید عوض بازآمده

 • نام پدر : شنبه
 • تاریخ تولد : 1299/07/01
 • تاریخ شهادت : 1366/05/09
 • محل دفن : دهكهنه