دایره المعارف شهدا

شهید علیرضا ماهینی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/11/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید هدایت (غلامعلی) احمدنیا

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1338/06/06
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سید علیرضا یاسینی

 • نام پدر : عبدالمطلب
 • تاریخ تولد : 15 فروردین ماه 1330
 • تاریخ شهادت : ۱۵ دی ۱۳۷۳
 • محل دفن : بهشت زهرا تهران
 • شهید محمدجعفر سعیدی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1334/04/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : گناوه
 • شهید غلامرضا کرامت

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1341/08/06
 • تاریخ شهادت : 1363/12/04
 • محل دفن : بنارسليماني
 • شهید بیژن گرد

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1345/09/01
 • تاریخ شهادت : 1366/7/16
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید نادر مهدوی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/03/14
 • تاریخ شهادت : 1366/07/16
 • محل دفن : روستای بحیری
 • شهید جهانشیر بحردستان

 • نام پدر : نادر
 • تاریخ تولد : 1346/05/18
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : گناوه
 • شهید احمد اسدی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1344/04/10
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : برازجان
 • شهید عبدالحسین حمایتی

 • نام پدر : حاجي آقا
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/06/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید احمد ریزی

 • نام پدر : حاجی
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/12/16
 • محل دفن : ریز
 • شهید مجید بشکوه

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین حمیدیان

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1337/08/01
 • تاریخ شهادت : 1365/09/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مجید شریعتی

 • نام پدر : حورث
 • تاریخ تولد : 1343/06/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : گناوه
 • شهید یوسف بردستانی

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1334/01/02
 • تاریخ شهادت : 1365/10/29
 • محل دفن : بردخون
 • شهید حسن بیژنی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1341/03/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : روستای خیارزار
 • شهید حسین غلامی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1337/01/31
 • تاریخ شهادت : 1360/01/08
 • محل دفن : كنگان
 • شهید غلامحسین توسلی

 • نام پدر : محمدحسن
 • تاریخ تولد : 1344/12/14
 • تاریخ شهادت : 1366/07/16
 • محل دفن : خورموج
 • شهید غلامرضا جوان

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1343/10/20
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : برازجان
 • شهید غضنفر جمیری

 • نام پدر : گرگعلي
 • تاریخ تولد : 1340/04/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/01
 • محل دفن : بوشهر