دایره المعارف شهدا

شهید غلامرضا قاسمی

 • نام پدر : خلیل
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ شهادت : 1370/02/31
 • محل دفن : جاویدالاثر
 • شهید غلامرضا قاسمی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/04/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : گناوه
 • شهید سیدحسین لطیفی

 • نام پدر : سيدلطف الله
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/01/23
 • محل دفن : سالم آباد
 • شهید سیدتقی بحرانی

 • نام پدر : سيدمحمد
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشاالله محمدی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/07/28
 • محل دفن : باشي
 • شهید حسین رستمی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : محمدعامري
 • شهید اسماعیل شاهدی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1342/11/19
 • تاریخ شهادت : 1360/12/04
 • محل دفن : محمدعامري
 • شهید سید علی دشتی حسینی

 • نام پدر : سيدمحمدعلي
 • تاریخ تولد : 1349/09/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : باغك
 • شهید سیدغلامحسین دشتی حسینی

 • نام پدر : سيدمحمدعلي
 • تاریخ تولد : 1346/01/02
 • تاریخ شهادت : 1362/08/02
 • محل دفن : باغك
 • شهید ابراهیم زمانی

 • نام پدر : مصیب
 • تاریخ تولد : 1319
 • تاریخ شهادت : 1365/03/30
 • محل دفن : دلوار
 • شهید خورشید خلیلی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1343/03/13
 • تاریخ شهادت : 1362/07/28
 • محل دفن : بوالخير
 • شهید رجب خدری

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/08
 • محل دفن : روستای بریکان
 • شهید علی خبیدوئی زاده

 • نام پدر : ماندني
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ شهادت : 25/11/1363
 • محل دفن : بنجو
 • شهید حیدر خبیدوئی زاده

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1309
 • تاریخ شهادت : 1/1/1363
 • محل دفن : خليج‌فارس
 • شهید غلامرضا خارگی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ شهادت : 29/2/1362
 • محل دفن : رستمي
 • شهید علی تل سرخی

 • نام پدر : جابر
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/01/01
 • محل دفن : بنجو
 • شهید عیسی بوالخیری

 • نام پدر : هاشم
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/04/16
 • محل دفن : بوالخير
 • شهید علی بنجویی

 • نام پدر : موسي
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/08/21
 • محل دفن : خورشهاب
 • شهید محمد بخشی

 • نام پدر : عبدالكريم
 • تاریخ تولد : 1341/02/02
 • تاریخ شهادت : 1361/04/07
 • محل دفن : رستمي
 • شهید غلامرضا باستانی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1350/06/25
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورشهاب