دایره المعارف شهدا

شهید علیرضا گزبلندی

 • نام پدر : اسفندیار
 • تاریخ تولد : 1355/06/01
 • تاریخ شهادت : 1387/05/08
 • محل دفن : روستای گزبلند
 • شهید شهریار ارجمند

 • نام پدر : عليباز
 • تاریخ تولد : 1333/03/12
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : گناوه
 • شهید حمید جعفری

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1338/07/07
 • تاریخ شهادت : 1361/08/14
 • محل دفن : جاویدالاثر
 • شهید خداکرم فرامرزی

 • نام پدر : محمد حسين
 • تاریخ تولد : 1324/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/30
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالله ادریسی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/04/02
 • تاریخ شهادت : 1362/12/03
 • محل دفن : بهشت سجاد(ع) برازجان
 • شهید مهدی اخلاقی

 • نام پدر : حسينقلی
 • تاریخ تولد : 1347/12/28
 • تاریخ شهادت : 1367/04/30
 • محل دفن : درواهی
 • شهید محمد اخلاقی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1338/11/04
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : جم - ابسردو
 • شهید علیرضا اخلاقی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1347/06/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/25
 • محل دفن : خورموج
 • شهید احمد احمدی تنها

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1337/7/5
 • تاریخ شهادت : 1364/02/23
 • محل دفن :
 • شهید نصرت الله احمدی

 • نام پدر : ابوالفتح
 • تاریخ تولد : 1339/03/29
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : گناوه
 • شهید مصطفی احمدی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1346/02/10
 • تاریخ شهادت : 1367/04/07
 • محل دفن : برازجان
 • شهید محمود احمدی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/04
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید نعمت الله تهمتن

 • نام پدر : حسنعلی
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : باغك
 • شهید محمود احمدی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1349/01/09
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : گناوه
 • شهید محمدطاهر احمدی خورموجی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1346/06/15
 • تاریخ شهادت : 1365/09/19
 • محل دفن : خورموج
 • شهید محمدحسن احمدی

 • نام پدر : محمدعلی
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/08/25
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید محمد احمدی

 • نام پدر : عوض
 • تاریخ تولد : 1337/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : دلوار
 • شهید حسین بختیاری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/05/11
 • تاریخ شهادت : 1361/08/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشاء‌الله اهرمیانپور

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/05/26
 • محل دفن : اهرم
 • شهید پرویز پورحمزه

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1343/10/10
 • تاریخ شهادت : 1370/02/28
 • محل دفن : بنه گز