دایره المعارف شهدا

شهید سید محسن هاشمی

 • نام پدر : سيدمصطفي
 • تاریخ تولد : 1341/02/07
 • تاریخ شهادت : 1360/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشاالله کارگر

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا محمدی باغملایی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1329/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/12/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم افراسیاب زاده

 • نام پدر : حاجی
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم قناعت زاده

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1336/10/02
 • تاریخ شهادت : 1361/01/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید احمد انگالی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1344/06/15
 • تاریخ شهادت : 1370/04/10
 • محل دفن : كره بند
 • شهید امیر جاودان

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/12/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حمید جعفری

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1338/07/07
 • تاریخ شهادت : 1361/08/14
 • محل دفن : جاویدالاثر
 • شهید عبدالرسول قادریان

 • نام پدر : ماشاالله
 • تاریخ تولد : 1342/11/24
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرحمان رنجبر دهقان

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1339/01/10
 • تاریخ شهادت : 1359/07/19
 • محل دفن : جاویدالاثر
 • شهید علیباش زنده پی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1346/1/2
 • تاریخ شهادت : 1365/10/09
 • محل دفن :
 • شهید حسن بهرامن

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید خضر رنجبر

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1338/06/15
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مهدی خادم پیر

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1343/4/21
 • تاریخ شهادت : 1373/9/18
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید محمدعلی پورمحمد تنگستانی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1330/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالحسین اردشیری

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید پرویز فرشید

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1337/02/25
 • تاریخ شهادت : 1361/02/12
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالحسین حمایتی

 • نام پدر : حاجي آقا
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/06/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامرضا کرامت

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1341/08/06
 • تاریخ شهادت : 1363/12/04
 • محل دفن : بنارسليماني
 • شهید خلیل فخرایی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347/11/07
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : دير