دایره المعارف شهدا

شهید باقر احمدی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1344/07/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/01
 • محل دفن : كاكی
 • شهید الیاس احمدی

 • نام پدر : ناصر
 • تاریخ تولد : 1336/01/03
 • تاریخ شهادت : 1367/01/27
 • محل دفن : خورموج
 • شهید علیرضا ماهینی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/11/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید احمد احمدی

 • نام پدر : علی
 • تاریخ تولد : 1316/07/10
 • تاریخ شهادت : 1361/07/10
 • محل دفن : ریز
 • شهید هدایت (غلامعلی) احمدنیا

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1338/06/06
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسماعیل احمد نژاد مقامی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/03/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سید علیرضا یاسینی

 • نام پدر : عبدالمطلب
 • تاریخ تولد : 15 فروردین ماه 1330
 • تاریخ شهادت : ۱۵ دی ۱۳۷۳
 • محل دفن : بهشت زهرا تهران
 • شهید فرج الله احمد زاده

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1345/06/07
 • تاریخ شهادت : 1366/09/24
 • محل دفن : برازجان
 • شهید عبدالامیر احمدزاده

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1340/04/24
 • تاریخ شهادت : 1361/06/17
 • محل دفن : بندر ريگ
 • شهید عبدالرحیم احمد زاده

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1341/03/07
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : گناوه
 • شهید عباس احمد زاده

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1318/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : چهار روستايی
 • شهید سید مختار موسوی

 • نام پدر : سيد احمد
 • تاریخ تولد : 1352/04/09
 • تاریخ شهادت : 1367/04/12
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید احمد احمدزاده

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1348/02/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/10
 • محل دفن : آباد
 • شهید ابوالفتح احمدزاده

 • نام پدر : غلامشاه
 • تاریخ تولد : 1340/01/02
 • تاریخ شهادت : 1363/11/25
 • محل دفن : گناوه
 • شهید علی احمدپور

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1343/03/02
 • تاریخ شهادت : 1361/04/14
 • محل دفن : برازجان
 • شهید محمدرضا احمدپری

 • نام پدر : ابوالقاسم
 • تاریخ تولد : 1344/02/19
 • تاریخ شهادت : 1361/08/29
 • محل دفن : جائينک
 • شهید محمدجعفر سعیدی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1334/04/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : گناوه
 • شهید سید عبدالهادی موسوی کراماتی

 • نام پدر : سید عبدالرفیع
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : بردستان
 • شهید محمد جواد اجرایی

 • نام پدر : محمد تقی
 • تاریخ تولد : 1348/12/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/21
 • محل دفن : جم
 • شهید محمد ابوعلی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1327/02/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : جتوط