قسمتی از وصیت نامه شهید سید عبدالهادی موسوی کراماتی

به برادران و خواهران پشت جبهه سفارش مي كنم : از سخنان امام درس بگيريد و هر چه فرمود اطاعت كنيد . نگذاريد كه منافقان و متجاوزان به انقلابمان ضربه بزنند . متن کامل
شهید سید عبدالهادی موسوی کراماتی