در زمانیکه ابرقدرتهای جهانخوار شرق وغرب برای نابودی اسلام و قرآن دست بدست هم داده اند در زمانیکه عمال کثیفشان همچون صدام برای نابودی انقلاب وجمهوری اسلامی ایران تلاش مذبوحانه می کنند بر همه لازم است که تلاش کنیم و از حریم اسلام ومومنین دفاع نماییم.

?data[rnddiv]=2633892414&data[responsive]=yes">