دایره المعارف شهدا

شهید محمد رضا بازویی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1348/05/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : ديلم
 • شهید خلف ایرانیان

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1341/04/19
 • تاریخ شهادت : 1362/01/30
 • محل دفن : ديلم
 • شهید محمد انتصار

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1332/04/03
 • تاریخ شهادت : 1359/12/17
 • محل دفن : ديلم
 • شهید طالب ابراهیمی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/08/06
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بردستان
 • شهید محمد اندرخور

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1346/02/10
 • تاریخ شهادت : 1361/02/24
 • محل دفن : بردستان
 • شهید اصغر امینی

 • نام پدر : عبدالعلي
 • تاریخ تولد : 1339/07/05
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : بردستان
 • شهید سهراب ابراهیمی

 • نام پدر : داراب
 • تاریخ تولد : 1340/07/14
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : بردستان
 • شهید حمزه ابراهیمی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1342/06/02
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : دير
 • شهید محمود ناطق زاده

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1340/10/20
 • تاریخ شهادت : 1360/06/11
 • محل دفن : ديلم
 • شهید سیدمحمدعلی محمدی

 • نام پدر : سيدماشاءالله
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/05/04
 • محل دفن : ديلم