دایره المعارف شهدا

شهید خسرو خسرویان

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/05/30
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ناصر خدری

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1343/01/07
 • تاریخ شهادت : 1363/12/12
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید عبدالرضا چعبی زاده

 • نام پدر : ماندني
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/03/11
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسکندر پزشک

 • نام پدر : ابول
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/01/07
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مسعود بهرمان

 • نام پدر : ماندني
 • تاریخ تولد : 1346/06/02
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدرضا بندرریگی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامرضا بازویی

 • نام پدر : محمدکاظم
 • تاریخ تولد : 1338/6/27
 • تاریخ شهادت : 1361/2/10
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید عبدالمجید بارونی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/08/25
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید منصور اسماعیلی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1344/09/06
 • تاریخ شهادت : 1360/11/22
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مجید اسکافی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1338/4/1
 • تاریخ شهادت : 1361/8/30
 • محل دفن :
 • شهید سیدمحمدقاسم احمدی

 • نام پدر : سيدحسن
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد قاید عبدی بوشهری

 • نام پدر : ماندني
 • تاریخ تولد : 1325/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامعلی دشتی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/06/30
 • محل دفن : شوركي
 • شهید غلامحسین محمدی

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/02/28
 • محل دفن : شوركي
 • شهید عبدالکریم شورکی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1345/02/01
 • تاریخ شهادت : 1365/01/30
 • محل دفن : شوركي
 • شهید محمود رنجبرپور

 • نام پدر : ناصر
 • تاریخ تولد : 1349/10/09
 • تاریخ شهادت : 1366/01/09
 • محل دفن : قلائي
 • شهید بیژن گرد

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1345/09/01
 • تاریخ شهادت : 1366/7/16
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامحسین شورکی

 • نام پدر : نورمحمد
 • تاریخ تولد : 1344/09/22
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : روستای شورکی
 • شهید محمدصادق علی پور

 • نام پدر : فرامرز
 • تاریخ تولد : 1343/10/01
 • تاریخ شهادت : 1365/02/06
 • محل دفن : خوشمكان
 • شهید محمد عابدی

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1344/06/29
 • تاریخ شهادت : 1363/12/28
 • محل دفن : محمدآباد