دایره المعارف شهدا

شهید عباس کبگانی

 • نام پدر : خليل
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عباس نسترن

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن :
 • شهید رضا موتمن

 • نام پدر : حیدر
 • تاریخ تولد : 1343/11/10
 • تاریخ شهادت : 1361/1/2
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید ابراهیم مستوفی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1345/05/04
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی مرادی

 • نام پدر : صفر
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/26
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید صفر ماندگاری

 • نام پدر : علی
 • تاریخ تولد : 1340/5/11
 • تاریخ شهادت : 1360/4/30
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید رضا گشنی کان

 • نام پدر : علی رحیم
 • تاریخ تولد : 1338/1/6
 • تاریخ شهادت : 1361/2/18
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید اسماعیل کمان

 • نام پدر : رحيم
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید امید غلامی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1370/05/07
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سید جلال عین الملک

 • نام پدر : هاشم
 • تاریخ تولد : 1316/01/01
 • تاریخ شهادت : 1373/07/16
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اكبر صدیق برازجانی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مرتضی شمسا

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مصطفی شمسا

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1344/06/29
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرسول شکیبا زاده

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1349/05/15
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عباسعلی شادور

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/03
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرسول ضاحیان

 • نام پدر : عبدالحسین
 • تاریخ تولد : 1345/03/03
 • تاریخ شهادت : 1364/05/30
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیدعباس صفوی

 • نام پدر : سيدمحمد
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/11/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید خداکرم روزگار

 • نام پدر : جلال
 • تاریخ تولد : 1342/03/09
 • تاریخ شهادت : 1365/03/03
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محسن راویان

 • نام پدر : عبد الرسول
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/01
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید محمدصادق درختیان

 • نام پدر : عبدالرسول
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/07/29
 • محل دفن : بوشهر