دایره المعارف شهدا

شهید پرویز پورحمزه

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1343/10/10
 • تاریخ شهادت : 1370/02/28
 • محل دفن : بنه گز
 • شهید علی اكبر افشون

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم افراسیاب زاده

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی بختیاری آزاد

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1343/02/03
 • تاریخ شهادت : 1364/04/20
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامعلی احمدنیا

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1338/06/06
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علیرضا زنده پی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/06/09
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدعلی ذبیحی

 • نام پدر : گنجو
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/05/14
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین مشهدپور

 • نام پدر : خورشيد
 • تاریخ تولد : 1313/09/10
 • تاریخ شهادت : 1364/07/13
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالمجید زائری

 • نام پدر : مختار
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/11
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالمجید راویان

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید پرویز پورحیدر

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید رئوف پورحیدر

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/08/16
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید هادی ابرار

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • جانبازشهید بهمن زنگویی

 • نام پدر : محمدعلی
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ شهادت : 1371/12/24
 • محل دفن : آبطویل
 • شهید محمد عاشوری

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1317/06/30
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید منصور بی چیز

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1341/05/10
 • تاریخ شهادت : 1361/04/28
 • محل دفن : بردخون
 • شهید ماشاالله گراشی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/02/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرحمن یا علی مدد

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1337/06/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سید بزرگ صفوی

 • نام پدر : سيدحسين
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/03/18
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد ملکمی

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1347/06/06
 • تاریخ شهادت : 1347/06/06
 • محل دفن :