دایره المعارف شهدا

شهید محمدرضا شجاعی

 • نام پدر : سردار
 • تاریخ تولد : 1344/06/10
 • تاریخ شهادت : 1360/11/24
 • محل دفن : مفقودالاجسد
 • شهید فتح الله شجاعی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1344/11/20
 • تاریخ شهادت : 1361/08/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامرضا شجاعی

 • نام پدر : سردار
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عباس سرخی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1344/10/12
 • تاریخ شهادت : 1365/02/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسن زنگویی

 • نام پدر : خدابخش
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید رمضان دشتكار

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدرضا چهابی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/03/28
 • محل دفن : آبطويل
 • شهید نعمت الله بریدانی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسماعیل جمیله

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیدمحسن هاشمی

 • نام پدر : سيدمصطفي
 • تاریخ تولد : 1341/02/07
 • تاریخ شهادت : 1360/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید نصرالله محمدی باغملائی

 • نام پدر : عبدالحميد
 • تاریخ تولد : 1341/09/21
 • تاریخ شهادت : 1359/11/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا محمدی باغملائی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1329/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/12/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید جلال محمدی باغملائی

 • نام پدر : حبيب
 • تاریخ تولد : 1342/05/01
 • تاریخ شهادت : 1360/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید پرویز فرج زاده

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/09/08
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشاالله کارگر

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرحمان رنجبردهقان زاده

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/07/19
 • محل دفن : جاویدالاثر
 • شهید حسن خوشبخت

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1340/04/11
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالصمد توفیقی مطلق

 • نام پدر : عبدالرحمان
 • تاریخ تولد : 1358/01/01
 • تاریخ شهادت : 1378/08/12
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید کریم تنگستانی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید شاهرخ برغندان

 • نام پدر : ماندني
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/04/30
 • محل دفن : بوشهر