دایره المعارف شهدا

شهید حمید جعفری

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1338/07/07
 • تاریخ شهادت : 1361/08/14
 • محل دفن : جاویدالاثر
 • شهید حسن بهرامن

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حبیب الله زالی

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1330/01/01
 • تاریخ شهادت : 1358/02/02
 • محل دفن :
 • شهید احمد دریا سفر

 • نام پدر : گرگعلی
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ شهادت : 1362/07/06
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم قناعت زاده

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1336/10/02
 • تاریخ شهادت : 1361/01/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالحسین حمایتی

 • نام پدر : حاجي آقا
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/06/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید رضا علی(خداخواست)شکریان

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1335/02/09
 • تاریخ شهادت : 1361/01/03
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ناصر میرسنجری

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1342/09/10
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالکریم افتخارکار

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1346/06/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/3
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالعلی میرسنجری

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدعلی همیشه بهار

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدرضا وحدتیان

 • نام پدر : مصطفي
 • تاریخ تولد : 1345/12/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اکبر کشتکاری

 • نام پدر : ماندنی
 • تاریخ تولد : 1345/1/1
 • تاریخ شهادت : 1367/3/5
 • محل دفن :
 • شهید محمد فشنگ ساز

 • نام پدر : عبدالكريم
 • تاریخ تولد : 1342/08/12
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید پرویز فرشید

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1337/02/25
 • تاریخ شهادت : 1361/02/12
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مدافع حرم محمد احمدی جوان

 • نام پدر : بهمنیار
 • تاریخ تولد : 1368/12/06
 • تاریخ شهادت : 1394/09/13
 • محل دفن : روستای باشی
 • شهید عابدین(اصغر) بهفروز

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1344/10/03
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالحسین اردشیری

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی هوشنگی

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1303/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/11/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی نکیسا

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1307/07/01
 • تاریخ شهادت : 1360
 • محل دفن : تل اشکی