دایره المعارف شهدا

شهید سیدمجید حسینی

 • نام پدر : موسي
 • تاریخ تولد : 1355/07/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید نادر سیار

 • نام پدر : آقاجان
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید رقیه حیاتی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1356/07/19
 • تاریخ شهادت : 1364/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین حمیدیان

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1337/08/01
 • تاریخ شهادت : 1365/09/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیدتقی بحرانی

 • نام پدر : سيدمحمد
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید صادق گنجی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1342/02/06
 • تاریخ شهادت : 1369/09/28
 • محل دفن : برازجان
 • شهید یوسف ناصری بوشهری

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1339/10/02
 • تاریخ شهادت : 1360/12/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدرضا رنجبر

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1344/04/14
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم رنجبر بوشهری

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1351/10/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدصادق جلودار

 • نام پدر : صدرالله
 • تاریخ تولد : 1345/10/02
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشاالله ناجی بوشهری

 • نام پدر : محمدجعفر
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدعلی پورمحمدی تنگستانی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1330/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامعباس آل رستمی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1341/07/25
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا فرخ نیا

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1343/10/07
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرسول بیخوف

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1337/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عابس وحدتیان

 • نام پدر : خدارحم
 • تاریخ تولد : 1347/11/17
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید خسرو بهادر

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/03/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین بختیاری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/05/11
 • تاریخ شهادت : 1361/08/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید راشد جعفری

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1313/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/08/11
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید داریوش ملاح زاده

 • نام پدر : محمدرضا
 • تاریخ تولد : 1344/08/20
 • تاریخ شهادت : 1362/04/29
 • محل دفن : بوشهر