دایره المعارف شهدا

  شهید سید احمد حسینی زاده

 • نام پدر : سيد غريب
 • تاریخ تولد : 1343/03/09
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : امام حسن
 • شهید حسن حیدری

 • نام پدر : عليرضا
 • تاریخ تولد : 1351/05/29
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : امام حسن
 • شهید مرتضی حق گوی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1344/03/10
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید اسدالله خدام

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : امام حسن
 • شهید غلامرضا خلیجی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1345/03/28
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید محمد خلیفه

 • نام پدر : خدا كرم
 • تاریخ تولد : 1342/01/20
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید ابوالقاسم خادمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید خیرالله درویشی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1349/05/10
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : شاه عبد الله
 • شهید خلیل درویشی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1347/02/26
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : شاه عبدالله
 • شهید فرج درویشی

 • نام پدر : عبد العلي
 • تاریخ تولد : 1329/01/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : شاه عبدالله
 • شهید ماشاالله بازیار

 • نام پدر : حبيب
 • تاریخ تولد : 1343/01/30
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید نادر پهلوانی

 • نام پدر : افضل
 • تاریخ تولد : 1344/11/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : مظفري جنوبي
 • شهید فتح الله پیران

 • نام پدر : گرگعلي
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید عبد العلی پایون

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1338/12/16
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید فاطمه پیرو

 • نام پدر : فرج الله
 • تاریخ تولد : 1326/01/16
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید علی پورابراهیم

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1339/06/04
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید عزیز پیكانی

 • نام پدر : عبد الله
 • تاریخ تولد : 1342/05/09
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید حسین تراكمه

 • نام پدر : مصطفي
 • تاریخ تولد : 1347/09/18
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : عامري
 • شهید عبدالرحیم جسیمی

 • نام پدر : مصطفي
 • تاریخ تولد : 1337/05/20
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید رضا جمالی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1339/09/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : مظفري شمالي