دایره المعارف شهدا

  شهید عبدالرحیم زارع

 • نام پدر : غلامشاه
 • تاریخ تولد : 1342/05/04
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید مبارك زورقی

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1338/01/02
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید مرتضی زورقی

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید عبدالله زارع

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1334/10/08
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : امام حسن
 • شهید نصرالله دشمن زیاری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1344/06/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : كنار كوه
 • شهید خلیل سلیمانی

 • نام پدر : عبدالعلي
 • تاریخ تولد : 1339/04/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید عبدالعزیز ستارپناهی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1331/06/06
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید ابوالقاسم شیدا

 • نام پدر : جواد
 • تاریخ تولد : 1337/01/04
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید حسین درویشی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1350/02/03
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : شاه عبدالله
 • شهید محمد داودی

 • نام پدر : درويش
 • تاریخ تولد : 1349/04/04
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : عامري
 • شهید غلامحسین دشتی

 • نام پدر : قاسم
 • تاریخ تولد : 1342/09/08
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید علی درویشی

 • نام پدر : محمد حسين
 • تاریخ تولد : 1343/08/03
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : شاه عبدالله
 • شهید غلام درویشی

 • نام پدر : خدر
 • تاریخ تولد : 1345/06/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : رگ سفيد
 • شهید مظفر درونكی

 • نام پدر : عزيز
 • تاریخ تولد : 1331/09/29
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : تل گوينه
 • شهید عبدالرضا درویشی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/01/02
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید احمد درویشی

 • نام پدر : بهرام
 • تاریخ تولد : 1346/04/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : شاه عبدالله
 • شهید عوض درویشی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/06/25
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : مظفري جنوبي
 • شهید مرتضی دشتی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید مرزوق ریحانی

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1318/03/03
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : ديلم
 • شهید سیدعبدالمجید حسینی زاده

 • نام پدر : سيد عبدالرسول
 • تاریخ تولد : 1345/08/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : امام حسن