دایره المعارف شهدا

شهید احمد یاسی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/22
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسماعیل ملاح زاده

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا معزی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/03/17
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا ملاح زاده

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید بهرام مظلوم زاده

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/12/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علیرضا کمالی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/17
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم شریف نژاد

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/05/08
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم زنده بودی

 • نام پدر : عبدالرشيد
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/06/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیدجواد چرخان

 • نام پدر : سيدبهروز
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/11/03
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم خنسیر

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1345/02/21
 • تاریخ شهادت : 1365/10/19
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا گرگین پور

 • نام پدر : امير
 • تاریخ تولد : 1339/07/09
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : گناوه
 • شهید حسین حمیدیان

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1337/08/01
 • تاریخ شهادت : 1365/09/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید یوسف ناصری بوشهری

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1339/10/02
 • تاریخ شهادت : 1360/12/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدرضا رنجبر

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1344/04/14
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدعلی پورمحمدی تنگستانی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1330/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامعباس آل رستمی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1341/07/25
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حبیب الله زالی

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1330/01/01
 • تاریخ شهادت : 1358/02/02
 • محل دفن :
 • شهید احمد دریا سفر

 • نام پدر : گرگعلی
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ شهادت : 1362/07/06
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم قناعت زاده

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1336/10/02
 • تاریخ شهادت : 1361/01/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اکبر کشتکاری

 • نام پدر : ماندنی
 • تاریخ تولد : 1345/1/1
 • تاریخ شهادت : 1367/3/5
 • محل دفن :