دایره المعارف شهدا

شهید منصور بی چیز

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1341/05/10
 • تاریخ شهادت : 1361/04/28
 • محل دفن : بردخون
 • شهید قاسم کاظمی

 • نام پدر : سلمان
 • تاریخ تولد : 1344/02/10
 • تاریخ شهادت : 1366/01/12
 • محل دفن : ارومیه
 • شهید مهدی اندرواژ

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1347/10/02
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بردستان
 • شهید یدالله امینی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1346/01/06
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : بردستان
 • شهید احمد احمدی تنها

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ شهادت : 1364/02/23
 • محل دفن :