دایره المعارف شهدا

شهید ابراهیم زنده بودی

 • نام پدر : عبدالرشيد
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/06/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مدافع حرم محمد احمدی جوان

 • نام پدر : بهمنیار
 • تاریخ تولد : 1368/12/06
 • تاریخ شهادت : 1394/09/13
 • محل دفن : روستای باشی
 • شهید پرویز پورحمزه

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1343/10/10
 • تاریخ شهادت : 1370/02/28
 • محل دفن : بنه گز
 • شهید هادی ابرار

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامعلی دشتی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/06/30
 • محل دفن : شوركي
 • شهید غلامحسین محمدی

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/02/28
 • محل دفن : شوركي
 • شهید عبدالکریم شورکی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1345/02/01
 • تاریخ شهادت : 1365/01/30
 • محل دفن : شوركي
 • شهید غلامحسین شورکی

 • نام پدر : نورمحمد
 • تاریخ تولد : 1344/09/22
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : روستای شورکی
 • شهید محمد اسماعیلی

 • نام پدر : گرگعلي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/02/26
 • محل دفن : روستاي گلستان
 • شهید مرتضی جمالی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : چاه پير
 • شهید احمد قائدی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345/03/11
 • تاریخ شهادت : 1362/05/18
 • محل دفن : محمدعامري
 • شهید ماندنی اکبرپا

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/11/09
 • محل دفن : گورك دژگاه
 • شهید محمد محمدی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1346/10/03
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : ليلك
 • شهید محمد حسن ابراهیمی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1346/10/22
 • تاریخ شهادت : 1383/02/15
 • محل دفن : علی بن جعفر-قم-ایران
 • شهید رضا حبشی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1345/01/20
 • تاریخ شهادت : 1360/07/07
 • محل دفن : اهرم
 • شهید خضر شورکی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1341/11/17
 • تاریخ شهادت : 1365/05/03
 • محل دفن : شوركي
 • شهید مصطفی صادقی

 • نام پدر : هادي
 • تاریخ تولد : 1332/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/06
 • محل دفن : اهرم