دایره المعارف شهدا

شهید محمد عاشوری

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1317/06/30
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید فالح مکیان

 • نام پدر : عيسي
 • تاریخ تولد : 1349/02/01
 • تاریخ شهادت : 1369/06/21
 • محل دفن : گوده
 • شهید علی زائری

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1348/02/05
 • تاریخ شهادت : 1361/10/14
 • محل دفن : كنگان
 • شهید حسین محمدزمانی كنگانی

 • نام پدر : عبدالرحمن
 • تاریخ تولد : 1345/06/20
 • تاریخ شهادت : 1365/03/08
 • محل دفن : كنگان
 • شهید خلیل شعبانی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1330/05/20
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : كنگان
 • شهید عبدالله صفا

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ شهادت : 24/ 2/ 61
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد صحرانشین

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1343/07/01
 • تاریخ شهادت : 1363/08/03
 • محل دفن : خورموج
 • احلم سالمی

 • نام پدر : جاسم
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ شهادت : 26/12/66
 • محل دفن : كنگان
 • شهیدمحمد پور كوهي

 • نام پدر : عبدالرضا
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ شهادت : 24/ 2/ 61
 • محل دفن : كنگان
 • شهید بانو پورکوهی

 • نام پدر : هادی
 • تاریخ تولد : 1315/9/2
 • تاریخ شهادت : 1383/1/17
 • محل دفن : قبرستان وادی السلام نجف
 • شهید محمد پرهیزگار

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت : 2/ 1/ 61
 • محل دفن : كنگان
 • شهید خضیر مهنه پورنصاری

 • نام پدر : دايخ
 • تاریخ تولد : 1338/06/07
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : كنگان
 • شهید طاهر مهنه پورنصاری

 • نام پدر : بدر
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد نامدار

 • نام پدر : عزيز
 • تاریخ تولد : 1344/01/10
 • تاریخ شهادت : 1361/01/16
 • محل دفن : كنگان
 • شهید خلف مطری فرد

 • نام پدر : عبدالعلي
 • تاریخ تولد : 1306/10/25
 • تاریخ شهادت : 1359/09/05
 • محل دفن : كنگان
 • شهید سيد محمود مصلح

 • نام پدر : سيد هاشم
 • تاریخ تولد : 1333
 • تاریخ شهادت : 9/ 9/ 60
 • محل دفن : كنگان
 • شهید علی حسن پور

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت : 10/ 12/ 65
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد محمدی

 • نام پدر : عبدالرسول
 • تاریخ تولد : 1344/08/10
 • تاریخ شهادت : 1361/02/23
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد ربیعی

 • نام پدر : مال الله
 • تاریخ تولد : 1309
 • تاریخ شهادت : 2/ 7/ 59
 • محل دفن : جاويد الاثر
 • شهید حمید ربیعی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1306
 • تاریخ شهادت : 2/ 7/ 59
 • محل دفن : جاويد الاثر