دایره المعارف شهدا

شهید جهانگیر گرگین

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1340/03/01
 • تاریخ شهادت : 1362/01/23
 • محل دفن : زيارت
 • شهید قاسم گرگین

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1341/05/01
 • تاریخ شهادت : 1363/12/02
 • محل دفن : برازجان
 • شهید صادق گنجی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1342/02/06
 • تاریخ شهادت : 1369/09/28
 • محل دفن : برازجان
 • شهید محمود رنجبرپور

 • نام پدر : ناصر
 • تاریخ تولد : 1349/10/09
 • تاریخ شهادت : 1366/01/09
 • محل دفن : قلائي
 • شهید محمدصادق علی پور

 • نام پدر : فرامرز
 • تاریخ تولد : 1343/10/01
 • تاریخ شهادت : 1365/02/06
 • محل دفن : خوشمكان
 • شهید محمدعلی رجبی سیگاری

 • نام پدر : رجب
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/28
 • محل دفن : تهران
 • شهید محمود زنده باد

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1335/03/12
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : برازجان
 • شهید مصطفی رزمجو

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1353/02/01
 • تاریخ شهادت : 1372/11/23
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید نصرالله صمصامی

 • نام پدر : بهمنيار
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/01/28
 • محل دفن : بهرام آباد
 • شهید یحیی بحرینی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1348/11/28
 • تاریخ شهادت : 1367/02/28
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید سهراب آیشته

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1348/01/10
 • تاریخ شهادت : 1367/09/11
 • محل دفن : چهل زرعي عجم
 • شهید فتح الله آشناگر

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1337/06/10
 • تاریخ شهادت : 1361/12/15
 • محل دفن : دهداران
 • شهید اسماعیل رستمی

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1345/02/01
 • تاریخ شهادت : 1367/01/15
 • محل دفن : خيارزار
 • شهید سیدیحیی مهدیان

 • نام پدر : سيدحسين
 • تاریخ تولد : 1347/06/25
 • تاریخ شهادت : 1365/09/30
 • محل دفن : بشيرآباد
 • شهید جوهر راستار

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1298/09/10
 • تاریخ شهادت : 1359/09/01
 • محل دفن : آبادان
 • شهید محمدجواد بنافی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1344/05/01
 • تاریخ شهادت : 1366/03/28
 • محل دفن : بنارآزادگان
 • شهید اكبر خوشابی

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/01/20
 • محل دفن : دهقايد
 • شهید عباس سلیمی فرد

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1336/06/01
 • تاریخ شهادت : 1357/11/23
 • محل دفن : برازجان
 • شهید یدالله کره بندی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1347/01/05
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : برازجان
 • شهید محمد کره بندی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1341/01/29
 • تاریخ شهادت : 1362/09/20
 • محل دفن : برازجان