دایره المعارف شهدا

شهید احمد یاسی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/22
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسماعیل ملاح زاده

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا معزی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/03/17
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا ملاح زاده

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید بهرام مظلوم زاده

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/12/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرسول شماستون

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1337/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/25
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علیرضا کمالی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/17
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم شریف نژاد

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/05/08
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علیرضا رمضان زاده

 • نام پدر : خليل
 • تاریخ تولد : 1344/10/27
 • تاریخ شهادت : 1363/12/11
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم زنده بودی

 • نام پدر : عبدالرشيد
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/06/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدحسن زاهدی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیدجواد چرخان

 • نام پدر : سيدبهروز
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/11/03
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم خنسیر

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1345/02/21
 • تاریخ شهادت : 1365/10/19
 • محل دفن : بوشهر
 • شهیده سیده معصومه رفاهی

 • نام پدر : سید اسماعیل
 • تاریخ تولد : 1360
 • تاریخ شهادت : 1368/11/22
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید نادر سیار

 • نام پدر : آقاجان
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید رقیه حیاتی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1356/07/19
 • تاریخ شهادت : 1364/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین حمیدیان

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1337/08/01
 • تاریخ شهادت : 1365/09/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیدتقی بحرانی

 • نام پدر : سيدمحمد
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید یوسف ناصری بوشهری

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1339/10/02
 • تاریخ شهادت : 1360/12/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدرضا رنجبر

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1344/04/14
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بوشهر