دایره المعارف شهدا

شهید ماشاالله ناجی بوشهری

 • نام پدر : محمدجعفر
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالحسین اردشیری

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی هوشنگی

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1303/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/11/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی نکیسا

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1307/07/01
 • تاریخ شهادت : 1360
 • محل دفن : تل اشکی
 • شهید ماشاالله کارگر

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین مشهدپور

 • نام پدر : خورشيد
 • تاریخ تولد : 1313/09/10
 • تاریخ شهادت : 1364/07/13
 • محل دفن : بوشهر
 • جانبازشهید بهمن زنگویی

 • نام پدر : محمدعلی
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ شهادت : 1371/12/24
 • محل دفن : آبطویل
 • شهید اسماعیل کمان

 • نام پدر : رحيم
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید خداکرم روزگار

 • نام پدر : جلال
 • تاریخ تولد : 1342/03/09
 • تاریخ شهادت : 1365/03/03
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد قاید عبدی بوشهری

 • نام پدر : ماندني
 • تاریخ تولد : 1325/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید جوهر راستار

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1298/09/10
 • تاریخ شهادت : 1359/09/01
 • محل دفن : آبادان
 • شهید حسین مقاتلی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1342/04/13
 • تاریخ شهادت : 1360/06/11
 • محل دفن : چاوشي
 • شهید محمد صادق غریبی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیدحسام الدین سعیدی

 • نام پدر : سيدمسيح
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین اکباتانی

 • نام پدر : مهدی
 • تاریخ تولد : 1337/5/2
 • تاریخ شهادت : 1361/1/2
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد تندی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1331/01/02
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید خضر شورکی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1341/11/17
 • تاریخ شهادت : 1365/05/03
 • محل دفن : شوركي
 • شهید قاسم مسکی زاده

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی باش ماهینی

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1312/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید باقر میگلی نژاد

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1326/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/01
 • محل دفن : بوشهر