دایره المعارف شهدا

شهید نادر سیار

 • نام پدر : آقاجان
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرسول بیخوف

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1337/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالعلی میرسنجری

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی اكبر افشون

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید هادی ابرار

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدصادق درختیان

 • نام پدر : عبدالرسول
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/07/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمود معماری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسماعیل غریبی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1314/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عباس نبی پور

 • نام پدر : عبدالرحمان
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/03
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسماعیل شبل حکما بوشهری نژاد

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1333/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سید عبدالنبی ریشهری

 • نام پدر : سيدحسن
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید امیر جاودان

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/12/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی زائری

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1348/02/05
 • تاریخ شهادت : 1361/10/14
 • محل دفن : كنگان
 • شهید خضر شمسی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/07/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین محمدزمانی كنگانی

 • نام پدر : عبدالرحمن
 • تاریخ تولد : 1345/06/20
 • تاریخ شهادت : 1365/03/08
 • محل دفن : كنگان
 • شهید عبدالله صفا

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ شهادت : 24/ 2/ 61
 • محل دفن : كنگان
 • شهید خضیر مهنه پورنصاری

 • نام پدر : دايخ
 • تاریخ تولد : 1338/06/07
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : كنگان
 • شهید طاهر مهنه پورنصاری

 • نام پدر : بدر
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : كنگان
 • شهید خلف مطری فرد

 • نام پدر : عبدالعلي
 • تاریخ تولد : 1306/10/25
 • تاریخ شهادت : 1359/09/05
 • محل دفن : كنگان
 • شهید علی حسن پور

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت : 10/ 12/ 65
 • محل دفن : كنگان