دایره المعارف شهدا

شهیده سیده معصومه رفاهی

 • نام پدر : سید اسماعیل
 • تاریخ تولد : 1360
 • تاریخ شهادت : 1368/11/22
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیدعبدالمجید حسینی زاده

 • نام پدر : سيد عبدالرسول
 • تاریخ تولد : 1345/08/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : امام حسن
 • شهید رقیه حیاتی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1356/07/19
 • تاریخ شهادت : 1364/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم رنجبر بوشهری

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1351/10/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدصادق جلودار

 • نام پدر : صدرالله
 • تاریخ تولد : 1345/10/02
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا فرخ نیا

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1343/10/07
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عابس وحدتیان

 • نام پدر : خدارحم
 • تاریخ تولد : 1347/11/17
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید داریوش ملاح زاده

 • نام پدر : محمدرضا
 • تاریخ تولد : 1344/08/20
 • تاریخ شهادت : 1362/04/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ناصر میرسنجری

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1342/09/10
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالکریم افتخارکار

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1346/06/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/3
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدرضا وحدتیان

 • نام پدر : مصطفي
 • تاریخ تولد : 1345/12/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عابدین(اصغر) بهفروز

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1344/10/03
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید فتح الله شجاعی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1344/11/20
 • تاریخ شهادت : 1361/08/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیدمحسن هاشمی

 • نام پدر : سيدمصطفي
 • تاریخ تولد : 1341/02/07
 • تاریخ شهادت : 1360/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید نصرالله محمدی باغملائی

 • نام پدر : عبدالحميد
 • تاریخ تولد : 1341/09/21
 • تاریخ شهادت : 1359/11/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید جلال محمدی باغملائی

 • نام پدر : حبيب
 • تاریخ تولد : 1342/05/01
 • تاریخ شهادت : 1360/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید پرویز فرج زاده

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/09/08
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید شاهرخ برغندان

 • نام پدر : ماندني
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/04/30
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عباس کبگانی

 • نام پدر : خليل
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مرتضی شمسا

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : بوشهر