دایره المعارف شهدا

شهید علیرضا رمضان زاده

 • نام پدر : خليل
 • تاریخ تولد : 1344/10/27
 • تاریخ شهادت : 1363/12/11
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید خضر رنجبر

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1338/06/15
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا محمدی باغملائی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1329/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/12/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسن خوشبخت

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1340/04/11
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مصطفی صادقی

 • نام پدر : هادي
 • تاریخ تولد : 1332/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/06
 • محل دفن : اهرم
 • شهید علیرضا ماهینی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/10/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی قاسم زاده

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید محمدخلیل فولادی

 • نام پدر : ابول
 • تاریخ تولد : 1336/08/05
 • تاریخ شهادت : 1360/07/16
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیداحمد غفوری

 • نام پدر : سيدعنايت الله
 • تاریخ تولد : 1337/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/01/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمود پیکر

 • نام پدر : محمدباقر
 • تاریخ تولد : 1342/01/15
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشاالله دشتی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1337/03/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر