دایره المعارف شهدا

  شهيد محمد جواد لهسايي

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : روستاي قلعه سفيد
 • طلبه شهيد غلامرضا(ناصر) قادري

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهداي روستاي راهدار
 • سردارشهيد خليل فردوسي

 • نام پدر : نجف
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر برازجان
 • شهيد محمدجعفر فيوضي

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1351  
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد اصغر غلامي

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 16/8/1346
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : بوشهر
 • شهيد غلامرضا عرب

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد عبدالرحمن علي پور

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد اصغر عدالت

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد جابر عبادي

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 15 /06/ 1342
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد احمد علي نژاد 

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 9 /03/ 1338
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد غلامرضا صادقي 

 • نام پدر : محمد حسن
 • تاریخ تولد : دي ماه سال 1334
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد رضا قلي(امير)شهسواري

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد عباس شفاه خواه 

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1347  
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن :
 • شهيد محمد شنبدي

 • نام پدر : نامدار  
 • تاریخ تولد : 1348
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا روستاي سربست
 • شهيد حسين  سعادت نيا

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 5/6/1313  
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد قاسم راه آورد

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد ولي الله راهي

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1357
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد محمد دانش 

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد علي دهداب

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد علي راه خسرواني

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی